بررسی و تحلیل چهار ویژگی رهبری اصیل در قرآن بر اساس دلالتهای داستان حضرت موسی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه الهیات دانشگاه پیام نور. تهران، ایران

2 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور. قم، ایران.

3 استادیار الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور. ساری، ایران.

4 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل چهار ویژگی رهبری اصیل در قرآن بر اساس دلالتهای داستان حضرت موسی(ع) انجام شده است. روش: در این پژوهش با بهره‌گیری از امکانات و ابزار کتابخانه‌ای، با روش تطبیقی- تحلیلی، چهار ویژگی خودآگاهی، پردازش متوازن، وجدان درونی و شفافیت رابطه در سبک رهبری اصیل و سبک رهبری حضرت موسی(ع) بررسی شد. یافته‌ها: فرضیۀ تحقیق مبنی بر قابلیت شایستگی و بایستگی سبک رهبری حضرت موسی(ع) حول محور تحلیل چهار ویژگی مذکور برای عصر حاضر، به اثبات رسید. نتیجه‌گیری: سبک رهبری اصیل در رهبری حضرت موسی(ع) نسبت به سبک رهبری اصیل از دیدگاه متفکران غربی، بر اصول و مبانی چندگانه‌ای استوار است که علاوه بر جامعیت، قابلیت اجرا و کاربردی شدن نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم. ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی(۱۳۸۸). تهران: هلیا.
 • نهج‌البلاغه. ترجمۀ محمد دشتی(۱۳۸۱). قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چ پنجم.
 • اسلامبولچی اسلامی، مصطفی(1387). مدیریت از دیدگاه اسلام. وبلاگ مدیریت سرا.
 • جوادی آملی، عبدالله(۱۳۶۷). ولایت فقیه، رهبری در اسلام. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
 • جوادی آملی، عبدالله(1389). ادب توحیدی انبیا در قرآن. قم: اسراء.
 • دانایی‌فرد، حسن و نونا مؤمنی(1388). «تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی علیهالسلام». تهران: مطالعات انقلاب اسلامی، دورۀ چهارم.
 • دهکردی، لطف‌الله و علی‌اکبر جوکار(1386). مدیریت اسلامی و الگوهای آن. تهران: دانشگاه پیام نور.
 • ساجدی‌نیا، محمدحسین(۱۳۹۲). اصول و مبانی مدیریت اسلامی. تهران: شهرآشوب، چ هفتم.
 • سیدنقوی، میرعلی و مریم کاهه(1393). «نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان». مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، ش ۷۶.
 • عابد جعفری، رحمت‌الله و حسن قلی‌پور(1380). «نظریۀ رهبری از دیدگاه نظریه‌پردازان غرب و اسلامی». مجله آموزش عالی قم، سال سوم، ش 11.
 • علاقه‌بند، علی(1389). مدیریت عمومی. تهران: روان، چ بیست و یکم.
 • علوی، سید بابک(۱۳۹۵). گزارش کرسی ترویجی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • فروزنده دهکردی، لطف‌الله و الهه ملایی(1388). «بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب». راهبرد یاس، ش ۱۷.
 • قانع‌نیا، مریم(1394). رویکردی نوین به رهبری اصیل. تهران: المیرا میشورمش.
 • قرائتی، محسن(۱۳۸۷). تفسیر نور، جلد ۷. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • مصباح یزدی، محمدتقی(1383). «ارزشهای اسلامی در مدیریت». ماهنامه معرفت، ش 17.
 • مصباح یزدی، محمدتقی(1376). پیش‌نیاز مدیریت اسلامی. تهران: مؤسسه امام خمینی.
 • Abed Jafari, Rahmatullah and Hassan Qolipour (2002). "Leadership theory from the perspective of Western and Islamic theorists". Qom Higher Education Magazine, Year 3, Issue 11.
 • Alagheband, Ali (2011). public Management. Tehran: Ravan.
 • Alavi, Seyed Babak (2016). Open Thinking Tribunes Report. Qom: Research Institute of Islamic Sciences and Culture.
 • Algera, P.M. & M. Lips-Wiersma (2012). “Radical Authentic Leadership: Cocreating the conditions under which all members of the organization can be authentic”. The Leadership Quarterly, 23(1): 118-131.
 • Danaeifard, Hassan and Nona Mo'meni (2009). "The theory of effective leadership from the perspective of Imam Ali (as)". Tehran: Islamic Revolution Studies, Volume IV.
 • Dehkordi, Lotfallah and Ali Akbar Jokar (2008). Islamic management and its patterns. Tehran: Payame Noor University.
 • Forouzandeh Dehkordi, Lotfollah and Elahe Mollai (2009). "Study of value system in Islamic management and other schools". Rahborde Yas.17.
 • Furmanczyk, J. (2010). “The crosscultural leadership aspect”. Journal of Intercultural Management, 2(2): 67-82.
 • Islambulchi Eslami, Mustafa (2009). Management from the perspective of Islam. Modiriat sara website.
 • Javadi Amoli, Abdullah (1988). Velayat-e-Faqih, leadership in Islam. Tehran: Raja Cultural Publishing Center.
 • Javadi Amoli, Abdullah (2011). The monotheistic literature of the prophets in the Qur'an. Qom: Captives.
 • Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (1998). Prerequisites of Islamic management. Tehran: Imam Khomeini Institute.
 • Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (2005). "Islamic values ​​in management". Monthly of Knowledge, Vol 17.
 • Translated by Mohammad Dashti (2002). Qom: Amir al-Mo'menin Cultural Research Institute.
 • Qanenia, Maryam (2016). A new approach to genuine leadership. Tehran: Elmira
 • Qaraati, Mohsen (2008). Tafsir Noor, Volume 7. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
 • Sajedinia, mohammad hosein (2014). Principles and foundations of Islamic management. Tehran: Shahr-e-Ashob, 7th
 • Seyed Naghavi, Mir Ali and Maryam Kaheh (2015). "The role of genuine leadership in improving the level of creativity and enthusiasm of employees." Management Studies (Improvement and Transformation), 23rd year, p.76.
 • The Holy Quran. Translated by Nasser Makarem Shirazi (2009). Tehran: Helia.
 • Walumbwa, F.O.; A.L. Christensen & F. Hailey (2011). “Authentic Leadership and The Knowledge Economy: Sustaining Motivation and Trust Among Knowledge Workers”. Organizational Dynamics, 40: 110-118.
 • Zhu, W.; B.J. Avolio, R.E. Riggio & J.J. Sosik (2011). “The effect of authentic transformational leadership on follower and group ethics”. The Leadership Quarterly, 22: 801-817.