طراحی الگوی شجاعت مدیریتی در سازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران

2 دکتری مدیری آموزشی ، استادتمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت منابع انسانی ، استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

چکیده

هدف: برای داشتن نظام مدیریتی مؤثر و کارامد، بایستی مدیرانی مقتدر و شجاع تربیت کرد. سازمانهاى دولتى به دلیل ماهیت وجودی خود به مدیرانی نیاز دارند که با وجود تمام موانع داخل و خارج سازمانی، توان تصمیم‌گیری صحیح و اجرای قاطعانه آن را داشته باشند. شجاعت مدیریتی که از سبکهای رهبری نشأت می‌گیرد، به عنوان فضیلت سازمانی هم شناخته می‌شود. این پژوهش با هدف طراحی الگوی شجاعت مدیریتی در سازمانهاى دولتى استان کردستان انجام شد. روش: در پژوهش توسعه‌ای- کاربردى حاضر که در راستای کشف و فهم شجاعت مدیریتی انجام شد، سؤالات مصاحبه با توجه به نظرات خبرگان دانشگاهی و مطالعۀ مقالات و ادبیات پژوهش، استخراج و دادهای پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته، اخذ و به روش کدگذاری تحلیل شد. جامعۀ پژوهش را خبرگان سازمانی در سازمانهای دولتی و همچنین خبرگان دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزۀ منابع انسانی تشکیل دادند. مشارکت‌کنندگان با ترکیب روشهای هدفمند و گلوله‌برفی مصاحبه شدند در مصاحبه سیزدهم اشباع نظری رخ داد. یافته‌ها: تحلیل یافته‌های پژوهش، منتج به ایجاد 145 کد، 9 مفهوم و سه مقولۀ اصلی شد و نشان داد که مؤلفه‌های شجاعت مدیریتی شامل شجاعت اخلاقی و اقتدار مدیریتی و عوامل مؤثر بر آن، حمایتهای قانونی و مهارتهای مدیریتی است و عوامل شخصیتی و خانوادگی و پیامدهای شجاعت مدیریتی شامل افزایش بهره‌وری، دلبستگی شغلی، رشد و توان مدسازی کارکنان می‌باشد. نتیجه‌گیری: الگوی شجاعت مدیریتی در سازمانهای دولتی استان کردستان با توجه به ابعاد، مؤلفه‌ها، عوامل تأثیرگذار و پیامدهای آن شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


 • اسدزاده هیر نجف, قلاوندی حسن, سیدعباس زاده میرمحمد (1396) تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد فضیلت سازمانی و مولفه های شجاعت اخلاق حرفه ای  مجله اخلاق در علوم و فناوری  , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 127 تا صفحه 136 .
 • تقدسی، محسن؛ حسین نوری، حمیدرضا گیلاسی و زهرا علیپور(1398). «بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با شجاعت اخلاقی در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397». فیض، ش 23: 9-7.
 • جهانگیری، جهانگیر و نسرین محمدی(1397). «بررسی رابطۀ بین شجاعت اجتماعی و فرهنگ سیاسی(دانشگاه شهید چمران اهواز)». توسعۀ اجتماعی، ش 4: 56-۳۳.
 • رحیمی، مجتبی و جواد رضازاده(1396). «تأثیر کمیتۀ حسابرسی بر عملکرد، رفتار و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی». هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین. تهران.
 • رهنما مجتبی (1398)نقش مولفه های دین مداری، اخلاق و شجاعت مدیران آموزش و پرورش بر مقاومت در برابرفشارهای محیط پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
 • سپهوند رضا،حکاک محمد،فتحی فریبرز،سپهوند مسعود1399 اثر مقبولیت مدیران سازمان بر قصد افشاگری با نقش میانجی شجاعت اخلاقی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر فصلنامه علمی آموزشی علوم دریایی دوره7 شماره 2
 • سلطانی،علیرضا، (/5/1393) شجاعت در مدیران،روزنامه همشهری (اقتصاد)
 • فاضل پندار،تأثیر مداخله رهیاری کیفیت زندگی بر شجاعت روانشناختی و خود تعیین گری ،مجله روانشناختی و روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره 4 شماره 1
 • قراملکی، ا.، نوچه فلاح، ر. (۱۳۸۶). موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها. تهران: مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا۔
 • قلاوندی حسن، کوشکی منیژه 1399 تحلیل کانونی شجاعت اخلاقی حرفه ای با سرمایه اجتماعی فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره 15 شماره 1
 • مظاهری، محمد؛ حجت وحدتی، رضا سپهوند و امیرهوشنگ نظرپوری(1398). «مدل سنجش شجاعت اخلاقی مدیران ارشد در سازمانهای دولتی ایران». مدیریت انتظامی، ش 27: 476-455.
 • مکارم شیرازی، ناصر(1387). تفسیر نمونه، جلد اول. تهران: امام علی بن ابی‌طالب.
 • مکارم شیرازى، ناصر(1389). مدیریت و فرماندهی در اسلام. قم: نسل جوان.
 • کبیری زهرا سادات حسن زاده1395 حسن شجاعت و آثار تربیتی آن از منظر نهج البلاغه سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
 • نهج‌البلاغه. صبحی صالح(1414 ق). قم: هجرت.
 • Bangari, R.S. & L. Prasad (2012). “Leadership in action: Courage, the critical leadership differentiator”. ASCI Journal of Management, (2): 40-75.
 • Cavanagh, G.F. & D.J. Moberg (2000). “The virtue of courage within the organization”. In: M. Pava & P. Primeaux (Eds. ). Research in ethical issues in organizations (P. 1-25). Stamford, CT: JAI.
 • Fry, L.W. (2003). “Toward a theory of spiritual leadership”. The Leadership Quarterly, 6: 693-727.
 • Hesselbein, F. (2005). The Leaders we need. Leader to Leader, 35, 4-6.
 • Lachman, V. (2007). Moral courage: a virtue in need of development?. Medical Surgical Nursing, 16(2), 131-133
 • Harris, H. (1999). Courage as a management virtue. Business and Professional Ethics Journal, 18(3&4), 27–46.
 • -Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International difference in workrelated values. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001) Academy of Management Journal, 44(6), 1102–1121.
 • sien , D. L. (2011) A Multiple Case Study to Explore How Psychological Courage and Self-Determination Influence Transformational Change (Doctoral dissertation), Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (AAT 3454075)
 • Rate, C. R. (2005). What is courage? A search for meaning. Dissertation Abstracts International, 68(12), B. (AAT 3293368).
 • Solomon, R. C. (1998). The Moral psychology of business: care and compassion in the corporation. Business Ethics Quarterly, 8(3), 515–534.
 • -Rate, C. R. (2005). What is courage? A search for meaning. Dissertation Abstracts International, 68(12), B. (AAT 3293368).
 • -Putman, D. (2001, winter). The emotions of courage. Journal of Social Philosophy, 32(4), 462–470.
 • Sekerka, L.E., & Bagzzi, R.P. (2007). Moral courage in the workplace: moving to and from the desire and decision to act. Journal of Business Ethics, 16(2), 132 - 149.
 • -Pury, C. L. S., Kowalski, R. M., & Spearman, J. (2007, April). Distinctions between general and personal courage. The Journal of Positive Psychology, 2(2), 99–114.
 • -Meyerson, D. E., & Fletcher, J. K. (2005). A modest manifesto for shattering the glass ceiling. In Harvard Business Review on Women in Business (pp. 69–94). Boston: Harvard Business School.
 • Pears, D. (2004). The Anatomy of Courage. Social Research, 71(1), 1-12
 • Kaufmann, D. (2007). Governance matters VI: Aggregate and individual governance indicators, 1996-2006. Washington: World Bank.
 • Kilmann, R.H.; L.A. O'Hara & J.P. Strauss (2010). “Developing and validating a quantitative measure of organizational courage”. Journal of Business and Psychology, 25(1): 15-23.
 • Velasquez, M.G. & C. Rostankowski (1985). Ethics: Theory and Practice. Englewood Cliffs, NJ.
 • Woodard, C.R. (2001). “Hardiness and the concept of courage”. Dissertation Abstracts International, 62(07): 3394B(AAT 3022127).
 • Worline, M.C.; A. Wrzesniewski & A. Rafaeli (2002). “Courage and work: breaking routines to improve performance”. In: R. Lord, R. Klimoski & R. Kanfer (Eds.). Emotions in the workplace: understanding the structure and role of emotions in organizational behavior. Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 • Worline, M.C.; A. Wrzesniewski A. Rafaeli (2002). “Courage and work: Breaking routines to improve performance”. In: N. Schmitt (Series Ed.) & S.J. Lopez & C.R. Snyder (Eds.). Positive psychological.
 • Kabiri Zahra Sadat and Hassanzadeh (2016)" Courage and its educational effects from the perspective of Nahj al-Balagheh"Third International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle
 • Nahj al-Balaghah. Sobhi Saleh (1414 AH). Qom: Hijrat.
 • Jahangiri, Jahangir & Nasrin Mohammadi (2018). “Investigating the relationship between social courage and political culture (Shahid Chamran University of Ahvaz)”. Social Development, 4: 33-56.
 • Makarem Shirazi, Nasser (2010). Management and command in Islam. Qom: nasl javan.
 • Makarem Shirazi, Nasser (2008). Tafsir nemoneh. Vol. 1. Tehran: Imam Ali Ibn Abi Talib.
 • Mazaheri, Mohammad; Hojjat Vahdati, Reza Sepahvand & Amir Houshang Nazarpour (2009). “A Model for measuring the moral courage of senior managers in Iranian government organizations”. Disciplinary Management, 27: 455-476.
 • Rahimi, Mojtaba & Javad Rezazadeh (2017). “The Impact of the Audit Committee on the Performance, Behavior and Ethical Courage of Internal Auditors”. 8th International Conference on Accounting and Management with a New Research Science Approach. Tehran.
 • Sepahvand, Reza; Mohammad Hakak, Fariborz Fathi & Massoud Sepahvand (2020). “The effect of acceptance of managers of the organization on the intention of disclosure with the mediating role of moral courage (Case study: Imam Khomeini University of Marine Sciences”. Marine Science, 2: 61-76.
 • Taghadosi, Mohsen; Hossein Nouri, Hamidreza Gilasi & Zahra Alipour (2019). “Investigating the relationship between attitude and practical commitment to prayer with moral courage in nurses working in Kashan University of Medical Sciences in 2018”. Feyz, 23: 7-9.