تأثیر ورزش زورخانه‌ای در نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسلامی (مورد مطالعه: دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت ورزشی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی نقش ورزش زورخانه‌ای در نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسلامی بود. روش: روش پژوهش، نیمه‌تجربی(طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل) بود. جامعۀ پژوهش را دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می‌دادند. شرکت‌کنندگان به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. به گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ورزش زورخانه‌ای و به گروه کنترل، ورزش هندبال آموزش داده شد. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ سبک زندگی ایرانی اسلامی کاویانی(1390) بود. روایی پرسشنامه تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 87/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگوروف اسمیرنف، آزمون لون و آزمون تی مستقل و وابسته استفاده شد. یافته‌ها: گروهها در پیش‌آزمون به لحاظ سبک زندگی ایرانی اسلامی با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند؛ اما در پس‌آزمون، گروه آزمایش به طور معناداری دارای نمرات بهتری در سبک زندگی ایرانی اسلامی بودند. نتیجه‌گیری: ورزش قابلیت بالایی در جامعه‌پذیری دارد. باورها و نگرشهای ورزش زورخانه‌ای که منطبق با سبک زندگی ایرانی اسلامی است، در قالب شعر و موسیقی ارائه می‌شود و تأثیر مضاعف بر دانشجویان می‌گذارد و سبب جامعه‌پذیری سبک زندگی ایرانی اسلامی در میان آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 • آقایی، وحیده(1391). بررسی رابطۀ بین سبک زندگی و عمل به باورهای دینی با رضایت زناشویی در دبیران زن متأهل جوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • اصمی اصطهباناتی، مریم و سعیده گروسی(1393). «سبک زندگی دینی و عوامل مؤثر آن در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان». فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، ش 4: 538-515.
 • امیرطاهری، فاطمه؛ فاطمه سلطانی‌نژاد و ژیلا شاهی مریدی(1394). «درآمدی بر عوامل مؤثر در تهاجم فرهنگی دانشجویان». همایش ملی روان‌شناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی. چابهار: دانشگاه آزاد اسلامی.
 • باصری، احمد؛ حجت‌الله مرادی و جمال یوسفی صفاپور(1395). «بررسی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی». پاسداری فرهنگ انقلاب اسلامی، سال ششم، ش 14: 104-77.
 • حیدری، علی و ناصر دولتشاه(1391). «جلوه‌های تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه‌ای ایران». پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم، ش 4: 71-57.
 • سایت مقام معظم رهبری(1394). «فیشهای سبک زندگی». دریافت‌شده در تاریخ یکم آذر. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2633
 • صداقت‌زادگان اصفهانی، شهناز(1384). «جامعه‌پذیری از طریق ورزش». نشریۀ المپیک، دوره سیزدهم، ش 4: 72-61.
 • کریمیان، فاطمه؛ پریوش شکرچی‌زاده اصفهانی و جهانگیر کریمیان(1393). «اثرات ورزش در سبک زندگی اسلامی و ارزشهای اخلاقی». کنگرۀ پیشگامان پیشرفت. شیراز: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 • نوروزی، فیض‌الله و آذر پت‌رامی(1395). «بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن». رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، ش 62: 277-225.
 • Baciu, C. & A. Baciu (2015). “Quality of Life and Students’ Socialization through Sport”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209: 78-83.
 • Coakley, J. (2011). “Youth sports: What counts as “positive development?”. Journal of sport and social issues, 35(3): 306-324.
 • Evans, G.A. (2021). Who Only Cricket Know": Sport, Ideology and Emancipatory Politics. Doctoral dissertation, Boise State University.
 • Kerr, J. (Ed.). (2000). Community health promotion: challenges for practice. Elsevier Health Sciences.
 • Lee, C.S.; J.A. Mangan & G. Ok (2018). “Taiwan under Japanese Colonial Control: Sport as a Component of Cultural Conditioning, Political Domination, and Militaristic Imperialism”. In: Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia (P. 217-242). Singapore: Palgrave Macmillan.
 • Mangan, J.A.; K. Park & G. Ok (2018). “Japanese Imperial Sport as Failed Cultural Conditioning: Korean ‘Recalcitrance”. In: Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia (P. 43-69). Singapore: Palgrave Macmillan.
 • Ridgeon, L. (2007). “The Zūrkhāna between Tradition and Change”. Iran: 45(1): 243-265.
 • Stănescu, M.; L. Vasile & I. Safta (2014). “Educational Approaches Designed to Improve Active Lifestyle in Teenagers”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 117: 27-33.
 • Thorpe, H. (2016). “Action sports for youth development: Critical insights for the SDP community”. International journal of sport policy and politics, 8(1): 91-116.
 • Aghaie, V. (2012). Investigating the relationship between lifestyle and practice of religious beliefs with marital satisfaction in young married female teachers. Master Thesis. Shahid Beheshti University.
 • Amirtaheri, F.; F. Soltani Nejad & J. Shahi Moradi (2015). “An Introduction to the Factors Affecting Students' Cultural Invasion”. National Conference on Psychology and Social Injury Management. Chabahar, Islamic Azad University, Chabahar Branch.
 • Asami Estahbanati, M. & S. Garousi (2014). “Religious Life Style and Effective Factors among Kerman Bahonar University Students”. Iranian Journal of Culture in The Islamic University, 4(4): 515-538.
 • Baseri, A.; H. Moradi & J. Yosefi Safapour (2016). “Investigating the role of mosques in promoting the Iranian-Islamic lifestyle”. Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of the Islamic Revolution, 6(14): 77-104.
 • Headari, A. & N. Dolatshah (2012). “Manifestations of Sufism, Chivalry, and Shia Religion in Ancient Sport and Gymnasium of Iran”. Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2(4): 57-71.
 • Karimiyan, F.; P. Shakarchizadeh Esfahani & J. Karimiyan (2014). “The effects of sport on Islamic lifestyle and moral values”. Congress of Pioneers of Progress. Shiraz: Center for the Iranian Islamic Model of Progress.
 • Nouroozi, F. & A. Petrami (2016). “A Survey on Life Style and Relevant Social Determinants in Students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences”. refahj. 16(62): 225-277.
 • Sedaghatzadegan Esfahani, Sh. (2005). “Socialization through sports”. Journal of Olympic, 13(4): 61-72.

Website of the Supreme Leader (2015). “Lifestyle Vouchers”. received on December 22. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2633