تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران.

2 دکترای صنایع گرایش مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری؛ استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران

3 دکترای آمار؛ دانشیار گروه آمار دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران.

4 دکترای مدیریت، گرایش تولید و عملیات؛ استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران.

چکیده

هدف: اثر تعاملی رﺗﺒﮥ علمی اعضای هیئت علمی و سطح عملکرد پژوهشی آنان، محل مناقشات نظری و تعارض در نتایج پژوهشهای میدانی بوده است. استفاده از طرح پژوهش طولی می‌تواند با شفاف‌سازی ارتباط ﻋﻠّﻰ و معلولی متغیّرها، بخشی از این تعارضات را مرتفع کند. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی بود. روش: بر خلاف سبک رایج در مطالعات این حوزه که تمرکز بر طرحهای پژوهش مقطعی است؛ مطالعۀ حاضر از طرح پژوهش طولی استفاده کرده و با اندازه‌گیری مکرر ضریب عملکرد پژوهشی یک نمونۀ ثابت 103 تایی از اعضای هیئت علمی در طول مسیر شغلی، اثر ارتقای رتبه بر عملکرد پژوهشی آنان را بررسی کرده است. یافته‌ها: آزمون آنالیز واریانس در گروههای وابسته، تفاوت عملکرد در مراتب مختلف علمی را برای اعضای هیئت علمی تأیید کرده است. نتیجه‌گیری: مرحلۀ دانشیاری برترین مرحله از حیث رشد انتشارات پژوهشی است و این رشد در مرحلۀ استادی کاهش یافته است.
 

کلیدواژه‌ها


 • حجازی، یوسف و ژاله بهروان(1388). «بررسی روابط بین عوامل فردی و سازمانی با بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی؛ مورد مطالعه: دانشکده‌های کشاورزی استان تهران». علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، ش 5(1): 47-60.
 • سراج‌زاده، سید حسین(1383). «پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش‌شناختی». مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، ش 12(44): 39-64.
 • علی‌بیگی، امیرحسین(1386). «تحلیل بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی، مورد مطالعه دانشگاه رازی». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 13(4): 125-154.
 • فهیم‌نیا، فاطمه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی و موسی بامیر(1395). «بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران». پژوهشنامه علم‌سنجی، ش 2(4): 15-26.
 • Abramo, G.; C.A. D’Angelo & F.D. Costa (2011). “Research productivity: are higher academic ranks more productive?”. Scientometrics, 88(3): 915-928.
 • Abramo, G.; A.C. D’Angelo & G. Murgia (2017). “The relationship among research productivity, research collaboration, and their determinants”. Journal of Informetrics, 11: 1016-1030.
 • Barnett, R. (2016). “Constructing the university: Towards a social philosophy of higher”. Educational Philosophy and Theory, 1-11.
 • Bozeman, B. & M. Gaughan (2011). “Job Satisfaction among University Faculty: Individual, Work, and Institutional Determinants”. The Journal of Higher Education, 154-184.
 • Danchisko, K. & A. Thomas (2012). Assessing Faculty Research Productivity at Public Research Institutions. Washington: ACADEMIC AFFAIRS FORUM.
 • Fairweather, J.S. (2002). “The Mythologies of Faculty ProductivityImplications for Institutional Policy and Decision Making”. The Journal of Higher Education, 73(1): 26-48.
 • Guraya, S.Y.; K.I. Khoshhalb, M.B. Yusoffc & M. Aziz Khand (2018). “Why research productivity of medical faculty declines after attaining professor”. MEDICAL TEACHER, 1-7.
 • Halaweh, M. (2021). “Research Productivity Index (RPI): a new metric for measuring universities’ research productivity”. Information Discovery and Delivery, 49(1): 29-35.
 • Hesli, V.L. & J.M. Lee (2011). “Faculty Research Productivity: Why Do Some of Our Colleagues Publish More than Others?”. PS: Political Science & Politics, 44(2): 393-408.
 • Hosseinpour, M. & A. Gilavand (2017). “Analizing Research Productivity of Humanities Faculty Members in Universities of Ahvaz, Southwest of Iran”. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences, 2949-2958.
 • Jung, J. (2012). “Faculty Research Productivity in Hong Kong across Academic Discipline”. Studies in Higher Education, 2(4): 1-13.
 • Kotrlik, J.W.; J.E. Bartlett, C.C. Higgins & H. Williams (2002). “Factors Associated With Research Productivity of Agricultural Education Faculity”. Journal of Agricultural Education, 43(3), 1-10.
 • Krčmářová, J. (2011). “The third mission of higher education institutions: conceptual framework and application in the Czech Republic”. European Journal of Higher Education, 1(4): 315-331.
 • Lafuente, E. & J. Berbegal-Mirabent (2017). “Contract employment policy and research productivity of knowledge workers: An analysis of Spanish universities”. International Journal of Human ResourceManagement, 1-34.
 • Nafukho, F.M.; C. Wekullo & M.H. Muyia (2019). “Examining research productivity of faculty in selected leading public universities in Kenya”. International Journal of Educational Development, 44-51.
 • Neuman, W.L. (2011). Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches. 7th Edition. Boston: Pearson.
 • Nygaard, L.P. (2015). “Publishing and perishing: an academicliteracies framework for investigatingresearch productivity”. Studies in Higher Education, 1-14.
 • Prasad, G.J. (2019). “An Analysis of the Research Productivity of FacultyMembers: A Case Study of Bishop Heber College,Tiruchirappalli”. Library Philosophy and Practice (e-journal). 2282.
 • Selesho, J.M. & I. Naile (2014). “Academic Staff Retention As A Human Resource Factor: University Perspective”. International Business & Economics Research Journal, 13(2): 295-304.
 • Tien, F.F. & R. Blackburn (1996). “Faculty Rank System, Research Motivation, and Faculty Research Productivity: Measure Refinement and Theory Testing”. The Journal of Higher Education, 67(1): 2-22.
 • Watty, K.; S. Bellamy & C. Morley (2008). “Change in higher education and valuing the job: The views of accounting academics in Australia”. Journal of Higher Education Policy and Management, 30(2): 139-151.
 • White, C.S.; K. James, L.A. Burke & R.S. Allen (2012). “What makes a "research star"? Factors influencing the research productivity of business faculty”. International journal of productivity and performance Management, 61(6): 584-602.
 • Alibeygi, A. (2007). “An Analysis of the Research Productivity of Faculty Members: The Case of Razi University”. Journal of Research and Planing in Higher Education Quarterly, 13(4): 125-154.
 • Fahimnia, F.; A. Noroozi & M. Bamir (2016). “A study on the relationship between individual and organizational factors and research productivity of the faculty members of Tehran University”. Scientometrics Research Journal, 2(4): 15-26.
 • Hejaze, Y. & J. Behravan (2009). “The relationship between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty Members the Case of: Agricultural Faculties of Tehran Province”. Agricultural Extension and Education Journal, 5(1): 47-60.
 • Serajzadeh, S.H. (2004). “Longitudinal Surveys; Capabilities and Methodological Issues”. Journal of the Faculty of Literature and Humanities (Kharazmi University), 12(44): 39-64.