الگوی شایستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین. تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی‌ اعضای هیئت علمی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی بود. روش: روش تحقیق، ترکیبی شامل دو مرحلۀ کیفی و کمّی بود. جامعۀ آماری پژوهش در مرحلۀ کیفی، شامل خبرگان علمی و اعضای هیئت علمی و در مرحلۀ کمّی، اعضای هیئت علمی دانشگاههای مستقر در شهر تهران بود. حجم نمونه در مرحلۀ کیفی، 13 نفر و در مرحلۀ کمّی، 300 نفر بود. برای گردآوری داده‌های تحقیق از مصاحبه‌ و پرسشنامۀ محقق‌ساخته، برای تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل داده‌های کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: همۀ مؤلفه‏های فرعی برای الگوی شایستگی‌های اعضای هیئت علمی تأیید شدند. همچنین مدل نهایی تحقیق در قالب هشت بعد و 56 مؤلفه طبقه‌بندی شد. نتیجه‌گیری: با توجه به هدف این پژوهش، سعی شد با بهره‌گیری از مبانی فکری حضرت امام و مقام معظم رهبری، شایستگی‌هایی احصا شود که ضمن سنخیت با مبانی مذکور و فرهنگ دینی و انقلابی حاکم بر جامعه، امکان تحقق‌بخشی به یک دانشگاه اسلامی در تراز انقلاب اسلامی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


 • اولی، اسماعیل؛ نعمت‌الله ارشدی، نعمت‌الله موسی‌پور و غلامرضا یادگارزاده(1397). «طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم». مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، ش 9(27): 129-167.
 • ترک‌زاده، جعفر و سمیه انصاری(1394). «تدوین و اعتبار یابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی». مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 4(1): 4-22.
 • چیت‌ساز، احسان(1390). الگوی شایستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
 • حاتمی، حسین(1383). طراحی یک مدل ارزشیابی عملکرد معلمان دوره ابتدایی. پایان‌نامه دکتری مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
 • خورشیدی، عباس؛ مهدی مهدوی و احمد سلمانی(1387). «عوامل و شاخصهای بهره‌وری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی». پژوهش در نظامهای آموزشی، ش ۲(۵): 75-۹۹.
 • دانش‌پژوه، زهرا و ولی‌الله فرزاد(1385). «ارزشیابی مهارتهای حرفه‌ای معلمان دورۀ ابتدایی». نوآوری‌های آموزشی، ش 18(5): 170-135.
 • رحیم‌نیا، فریبرز و وجیهه هوشیار(1392). «واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدل شایستگی مدیران در سیستم بانکی». مدیریت فردا، ش 11(31): 117-138.
 • رضایت، غلامحسین و منیژه صادق‌بیگی(1396). «تدوین الگوی شایستگی‌های دبیران دبیرستان‌های دولتی ایران». نوآوری‌های آموزشی، ش 17(65): 104-75.
 • رضایت، غلامحسین؛ محمد یمنی دوزی سرخابی، علیرضا کیامنش و عبدالرحیم نوه‌ابراهیم(1390). «معماری الگوهای شایستگی: ارائه چارچوب مفهومی». پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ش 3(2): 49-81.
 • ساداتی‌نژاد، سید جواد؛ محمدحسن صادقی‌مقدم، محمد جعفری‌مجد، عبدالله فرهنگی، اسماعیل فرجی، خداداد خدادادی، عباس باقری و مجید اسکویی(1395). مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
 • شیخ، ابراهیم و شمس‌السادات زاهدی(1389). «الگوی قابلیتهای راهبردی مدیران میانی دولتی». مطالعات مدیریت راهبردی، ش 1(1): 95-139.
 • غفاریان، وفا(1379). شایستگی‌های مدیریتی: چگونه می‌توان سازمان را بهتر اداره کرد. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • لبادی، زهرا(1386). بررسی صلاحیتهای مدیران آموزش عالی با عنایت به شاخصهای بین‌المللی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب.‌ رساله دکتری مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
 • مطهری، مرتضی(1387). آشنایی با علوم اسلامی (کلام، عرفان، حکمت عملی). تهران: صدرا.
 • ناصحی‌فر، وحید؛ محمدرضا سعادت و ابوالفضل زواره(1389). «الگوی ارزیابی قابلیتها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازرگانی». بررسی‌های بازرگانی، ش 8(41): 3-18.
 • هدهدی، بهزاد(1397). الگوی جامع شایستگی، توسعۀ حرفه‌ای و توانمندسازی اعضای هیئت علمی. تهران: آکادمیک.
 • هومن، حیدرعلی(1395). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 • یوزباشی، علی‌رضا و سکینه پژوهی(1397). «شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک». فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ش 9(2): 5-26.
 • Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.
 • Blaskova, M.; R. Blasko, E. Matuska & J. Rosak-Szyrocka (2015). “Development of key competences of university teachers and managers”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182: 187-196.
 • Boyatzis, R.E.; D. Goleman & K. Rhee (2000). “Clustering competence in emotional intelligence: Insights from the Emotional Competence Inventory (ECI)”. Handbook of emotional intelligence, 99(6): 343-362.
 • Davidson, P. (2019). “Future Online Faculty Competencies: Student Perspectives”. International Journal on E-Learning, 18(3): 233-250.
 • Echols, D.G.; P.W. Neely & D. Dusick (2018). “Understanding faculty training in competency-based curriculum development”. The Journal of Competency-Based Education, 3(2): e01162.
 • Gonzalez, Y & E.Y. Gonzalez (2005). Perceptions of selected senior administrators of higher education institutions in Mexico regarding needed administrative competencies. Doctoral dissertation, Texas A&M University.
 • Huntly, H. (2008). “Teachers Work: Beginning Teachers Conceptions of Competence”. The Australian Educational Researcher, 35(1): 125-145.
 • PMI Standards Committee (2002). Project manager competency development (PMCD) framework. Project Management Institute (PMI), Newtown Square, Pennsylvania.
 • Robotham, D. & R. Jubb (1996). “Competences: measuring the unmeasurable”. Management development review, 9(5): 25-29.
 • ChitSaz, A. (2011). Competency model of faculty members of universities and higher education institutions. Tehran: Ministry of Science, Research and Technology, Office of Social Planning and Cultural Studies.
 • Daneshpazhouh, Z. & V. Farzad (2006). “Evaluation of professional skills of elementary school teachers”. Educational Innovations, 5(4): 135-170.
 • Ghaffarian, V. (2000). Managerial competencies: How to better manage the organization. Tehran: Industrial Management Organization Publications.
 • Hatami, H. (2004). Designing a model for evaluating the performance of elementary school teachers. PhD Thesis in Educational Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch.
 • Hodhodi, B. (2018). Comprehensive model of competency, professional development and empowerment of faculty members. Tehran: Academic Publishing.
 • Hooman, H. (2016). A practical guide to qualitative research. Tehran: Samat Publications.
 • Khorshidi, A.; M. Mahdavi & A. Salmani Qahiazi (2008). “Factors and indicators affecting the productivity of universities and higher education centers”. Journal of Research in Educational Sciences, 2(5): 75-100.
 • Labadi, Z. (2007). Examining the competencies of higher education managers with regard to international indicators and providing an appropriate perceptual framework. PhD Thesis in Educational Management, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch.
 • Motahari, M. (2008). Familiarity with Islamic sciences (theology, mysticism, practical wisdom). Tehran: Sadra Publications.
 • Nasehifar, V.; M.R. Saadat & A. Zavareh (2010). “Model for evaluating the capabilities and competencies of the managers of the Ministry of Commerce”. Commercial survey, 8(41): 3-18.
 • Olla, E.; N. Arshadi, N. Mosapour & G. Yadegarzadeh (2018). “Designing a Competency Model for Grade 2 High School Chemistry Teachers”. Educational Measurement and Evaluation Studies, 9(27): 129-167.
 • Rahimnia, F. & V. Hoshyar (2013). “Analysis the elements and components of manager’s competency managers in the banking system”. Tomorrow Management, 11(31): 138-117.
 • Rezāyat, GH. & M. Sādeq Beygi (2017). “Developing a competency model for teachers of Iranian public high schools”. Educational Innovations, 17(2): 75-104.
 • Rezāyat, GH.; M. Yemeni, A. Kiamanesh & A. Pourebrahim (2011). “Developing CompetencyModels: Introducing Contextual Framework”. Journal of Research in Human Resources Management, 3(2): 49-82.
 • Sadati Nejad, J.; M. Sadeghi Moghaddam, M. Jafari Majd, A. Farhangi, A. Faraji, KH. Khodadadi, A. Bagheri & M. Oskooi (2016). Collection of rules and regulations of the Ministry of Science, Research and Technology. Tehran: National Education Evaluation Organization.
 • Sheikh, E. & S. Zahedi (2010). “Strategic Competency Pattern of State Middle Managers in Economics and Industry Sector”. Journal of Strategic Management Studies, 1(1): 95-139.
 • Torkzadeh, J. & S. Ansari (2015). “Developing and Accreditation of a Framework for Evaluatin University Managers Competencies, Based on Islamic Teachings”. Iranian Journal of Management in the Islamic University, 4(9): 4-22.
 • Youzbashi, A. & S. Pajhohi (2018). “Identification of Professors' Professional Competencies in e-learning environments (Delphi Techniques).” Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(34): 5-25.