دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی الگوی بازدارنده از تخلفات اداری با اتکاء به آموزه های نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.5160.2017

علیرضا نجفی تیرتاشی؛ محمد جلال کمالی؛ آمنه فیروزآبادی


2. رفتار های مدیریت غذا و الگوهای غذایی در دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه شهید باهنرکرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.4405.1912

سوده مقصودی؛ الهه قربانی


3. مدیریت در دانشگاه‌های تک جنسیتی به‌عنوان مصداق دانشگاه اسلامی: چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.4909.1985

محمدرضا فلاح؛ محمدحسین رحمتی؛ فاطمه نجفی


4. تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر توانمندی کارکنان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.4686.1952

احمد عربشاهی کریزی؛ علیرضا اسدی قلعه نی


5. بررسی سرنوشت شغلی دانش آموختگان دختر دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش های چندگانه ی بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.4749.1962

مونس سیاح؛ گلناز شجاعتی؛ مژگان مومنی؛ پروانه آقایی دیزج


6. تاثیر ورزش زورخانه‌ای در نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی اسلامی(مورد مطالعه: دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.4883.1979

دکتر صابری؛ صمد گودرزی


7. شناسایی عوامل مؤثر بر اسلامی شدن دانشگاه ها از منظر دانشجویان (مورد مطالعه : دانشگاه آزاد واحد شمال تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.4560.1930

سید رضا رضوی سعیدی


8. طراحی مدل شایستگی مدیران در حوزه ورزش حرفه ای بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/miu.2022.5012.1999

سیداکبر اسحقی گهراز؛ سیدمحمدعلی میرحسینی؛ سیداحسان امیرحسینی