تعداد مقالات: 221

1. بررسی مؤلفه‌‌های سرمایۀ روان‌شناختی با رویکرد معنوی از نظر اعضای هیئت علمی جهت استقرار دانشگاه اسلامی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ کیومرث نیاز آذری؛ محمد صالحی؛ ترانه عنایتی


2. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-2


3. تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان ( با تأکید بر نگرش اسلامی)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-20

حسین افخمی روحانی؛ علی شیرازی؛ سعید مرتضوی؛ عبدالحمید واسطی؛ میثم لطیفی؛ جهانگیر مسعودی


4. ارزیابی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاههای منتخب (با تاکید بر جنبش نرم افزاری)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-34

اسماعیل ابو نوری؛ عیسی نیازی


7. به‌گزینی راه حلهای رفع مسائل در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی بر پایۀ تقوا در آموزه‌های قرآنی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-26

جواد عطاران؛ سیدمهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ علی نقی امیری؛ علی راد


8. شناسایی مسائل فرهنگی در فرایند خط‌مشی‌گذاری در پرتو آیات قرآن کریم و بر پایۀ تقوا

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-24

جواد عطاران؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ علی‌نقی امیری؛ علی راد


9. بازآفرینی رهبری معنوی: الگویی مبتنی بر تعالیم اسلامی بر اساس کتاب شریف میزان‌الحکمه

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-22

10.22034/miu.2021.1096

محمد شهبازی؛ عبدالله توکلی؛ سعید کاظم پوریان


10. سازمان عادل (واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات)

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-166

حبیب محمدنژاد چاوشی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ علی‌اصغر پورعزت


11. استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-172

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حمیدرضا محمدی؛ رضا پاینده؛ محمد نوروزی


12. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 187-210

غلامرضا طالقانی؛ کاوه فیضی؛ صابر علیزاده؛ فرهاد شریعتی؛ علی غفاری


13. ارائه چارچوب سطح بندی شده عوامل موثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه های ج.ا.ایران

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-234

تسلیمی محمد سعید؛ خلیل نوروزی؛ وحید تارویردی زاده؛ محمدعلی صادقی کیا


14. کشف، شناسایی و تحلیل شاخصهای ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی رویکرد تلفیقی کیفی و کمّی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-246

علی نقی امیری؛ روح الله حسینی


15. شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 227-250

بهمن حاجی پور؛ مصطفی بهادران شیروان


16. فهم پدیده راست‌کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل‌دهندۀ آن

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 294-312

مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد


17. نظام علمی مانا: پیشنهادی برای حفظ پایایی روابط میان دانشگاه، صنعت، دولت و ملت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 379-400

محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ خلیل نوروزی


18. بررسی و تبیین الگوی مدیریت بحران از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 555-576

سید حسین اخوان علوی


19. تبیین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

جواد عطاران؛ سیدمهدی الوانی؛ علی نقی امیری؛ مرضیه شوشتری


20. مطالعۀ تطبیقی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر آنتروپولوژی مکاتب مدیریت

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-24

10.22034/miu.2020.859

صنم صلواتی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری


21. تأثیر باورهای توحیدی بر چشم‌انداز سازمان

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-40

محمدسعید تسلیمی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محمدحسین نقوی


23. ارائۀ مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاهها (بررسی تأثیر معنویت، سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب)

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

حسن زارعی متین؛ بهزاد محمّدیان؛ علی قراچورلو؛ مهدی شعله


24. الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-38

ناصر عسگری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حسین صفری؛ مهرداد غلامی


25. ارائۀ الگوی راهبردی منابع انسانی برای تحقق دانشگاه کارآفرین

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-42

10.22034/miu.2021.1097

رسول عاشری؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا یزدانی