داوران

#

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

1

علی نقی

امیری

anamiri@ut.ac.ir

2

دکتر

باباشاهی

j.babashahi@gmail.com

3

عبدله

توکلی

atavakkoli@rihu.ac.ir

4

خانم

جامی پور

monajamipour@gmail.com

5

دکتر

جعفری

sm.jafari@ut.ac.ir

6

غلامرضا

جندقی

jandaghi@ut.ac.ir

7

علی

حمیدی زاده

hamidizadeh@ut.ac.ir

8

دکتر

خنیفر

khanifar@ut.ac.ir

9

دکتر

رحمتی

mhrahmati@ut.ac.ir

10

دکتر

رحمت اللهی

hrahmat@ut.ac.ir

11

حسن

زارعی متین

matin@ut.ac.ir

12

حمیدرضا

یزدانی

hryazdani@ut.ac.ir

13

مرتضی

سلطانی

mortezasoltanee@ut.ac.ir

14

سمیرا

فاخری

sfakherik@ut.ac.ir

15

احمد رضا

قاسمی

ghasemiahmad@ut.ac.ir

16

آصف

کریمی

asef.karimi@ut.ac.ir

17

دکتر جعفر

محرمی

arashmoharami@gmail.com

18

بهزاد

محمدیان

b.mohammadian@ut.ac.ir

19

حبیب

محمدنژاد

chavooshi313@yahoo.com

20

محمد حسن

ملکی

mh.maleki@qom.ac.ir