مدیریت در دانشگاه اسلامی (MIU) - فرایند پذیرش مقالات