مدیریت در دانشگاه اسلامی (MIU) - واژه نامه اختصاصی