مدیریت در دانشگاه اسلامی (MIU) - اهداف و چشم انداز