دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-156 
7. استخراج یک چارچوب بر اساس تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی

صفحه 103-132

ژاله سلطانی سروستانی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ محمدعلی نادی