دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-173 
4. تحلیلی بر عوامل مؤثر در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز با استفاده از تکنیک دیماتل فازی

صفحه 71-86

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ محمد طه انوری علی آباد؛ مسعود رضا خدایاریان