دوره و شماره: دوره 9، شماره 19 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-215 
2. تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی

صفحه 25-48

10.22034/miu.2020.860

وحید نجفی کلیانی؛ حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار


10. شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مدیر اثربخش فرهنگی از منظر قرآن کریم

صفحه 185-202

10.22034/miu.2020.868

محمد کریمی زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی نجفی نژاد