دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-222 
4. ضرورت ایجاد واحد دانشگاهپژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران

صفحه 90-113

علی اکبر امین بیدختی؛ محمدعلی نعمتی؛ مریم زارع


5. شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاه

صفحه 114-143

سید محمد محمودی؛ حسن زارعی متین؛ صدیقه بحیرایی


6. شناسایی و عارضهیابی ابعاد کارکردی نمازخانههای دانشگاهی با رویکرد فازی

صفحه 144-170

سیدمحمود زنجیرچی؛ حسین صیادی تورانلو؛ فاطمه شاکری