دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 225-374 
2. تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی - اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی

صفحه 251-272

احسان چیت ساز؛ محمدمهدی ذوالفقارزاد؛ سعید غیاثی ندوشن


4. معیارهای تصمیم‌گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی

صفحه 295-316

حمیدرضا بهرامی؛ حسین خیری؛ رضوان نوری علویجه


7. رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه آموزه های اسلامی

صفحه 347-374

علی حسین کشاورزی؛ محمد رضا یکتایی