دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 379-520 
5. بررسی راهکارهای دستیابی به تعالی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

صفحه 465-484

علی اکبر امین بیدختی؛ سیدمجتبی زرگر؛ نوید شریفی


6. ترویج فرهنگ کارآفرینی با رویکرد اسلامی در دانشگاههای استان کردستان

صفحه 485-502

فریدون احمدی؛ فرانک مفاخری‌نیا؛ بهیه فرجی