کلیدواژه‌ها = رهبری اثربخش
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مدیر اثربخش فرهنگی از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-202

10.22034/miu.2020.868

محمد کریمی زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی نجفی نژاد


2. طراحی الگوی جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-114

سید علی‌اکبر افجه‌ای؛ عبدالحسین خسروپناه؛ عباداله بانشی