کلیدواژه‌ها = معنویت
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 263-280

آصف کریمی؛ معصومه محمدی


2. استخراج یک چارچوب بر اساس تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-132

ژاله سلطانی سروستانی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ محمدعلی نادی


3. ارائۀ مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاهها (بررسی تأثیر معنویت، سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب)

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

حسن زارعی متین؛ بهزاد محمّدیان؛ علی قراچورلو؛ مهدی شعله