کلیدواژه‌ها = : مد آموزش عالی پایدار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل دانشگاه پایدار، مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-216

سبد ابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا