کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 16
1. شناسایی مؤلفه‌های مدیریت ناب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعة فراترکیب)

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 241-256

10.22034/miu.2021.981

خدایار ابیلی؛ مجتبی حاج خزیمه؛ جواد پورکریمی


2. شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 261-274

مرتضی سلطانی؛ حسین خنیفر؛ مریم نجفی


3. مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 315-328

فرهاد شفیع پور مطلق؛ محمد آتشک


4. طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 369-386

سمانه محمدپور؛ حبیب الله سالارزهی؛ زهرا وظیفه؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان


5. کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی‌های کارآفرینان دانش‌آموخته در قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

احمد ملکی‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمدرضا زالی


7. طراحی الگوی رهبری خدمتگزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-48

صید مهدی ویسه؛ محمد تابان؛ سجاد علی کریمی


8. طراحی چارچوب مفهومی دانشگاه بین‌المللی‌ اسلامی: مطالعه‌ای کیفی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-128

حامد زمانی منش؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی


9. شناسایی ملاکهای جذب اعضای هیئت علمی در ایران (پژوهش آمیخته)

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 128-146

بهروز اسکندرپور؛ حسن احمدی


10. استخراج یک چارچوب بر اساس تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-132

ژاله سلطانی سروستانی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ محمدعلی نادی


11. بررسی چالش های خصوصی‌سازی آموزش عالی (مطالعۀ تطبیقی در چهار کشور منتخب)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 647-668

علی ربیعی؛ زهرا نظریان


12. ابزارهای سیاستگذاری کیفیت آموزش عالی در جهان و ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 687-709

علی اصغر شیره‌پز آرانی؛ حسن شریفی بیدگلی


13. معیارهای تصمیم‌گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 295-316

حمیدرضا بهرامی؛ حسین خیری؛ رضوان نوری علویجه


14. بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با مقتضیات بُعد اقتصادی جهانیشدن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-65

مهدی سبحانی نژاد؛ مهدی محمودی


16. ضرورت ایجاد واحد دانشگاهپژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 90-113

علی اکبر امین بیدختی؛ محمدعلی نعمتی؛ مریم زارع