کلیدواژه‌ها = استاد راهنما
تعداد مقالات: 1
1. محیط پژوهش‌آموزی، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو و خودکارامدی پژوهش: ارائۀ یک الگو

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 339-358

حسن رضا زین آبادی؛ رقیه مرادی برزل آباد؛ علی یاسینی؛ محمد تابان