نویسنده = سید‌هاشم گلستانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه های شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 377-392

عباس زمانی؛ اکبر رستمی خوراسگانی؛ سید‌هاشم گلستانی؛ آذر قلی زاده