نویسنده = میثم لطیفی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-48

10.22034/miu.2020.860

وحید نجفی کلیانی؛ حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار