نویسنده = احسان محمدی ترکمانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی (مورد مطالعه: تیم ملی فوتبال و بسکتبال)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 327-340

بهنام نقی پور گیوی؛ ستاره اسکندری؛ احسان محمدی ترکمانی؛ عباس نظریان مادوانی