نویسنده = حسن دانایی فرد
تعداد مقالات: 1
1. فهم پدیده راست‌کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل‌دهندۀ آن

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 294-312

مژگان ضرغامی فرد؛ حسن دانایی فرد