نویسنده = میرزاحسن حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سبکهای رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) بر مبنای رشد و تعالی انسان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 273-294

لطف الله فروزنده؛ میرزاحسن حسینی؛ محمد ترکمنی