نویسنده = غلامرضا طالقانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 187-210

غلامرضا طالقانی؛ کاوه فیضی؛ صابر علیزاده؛ فرهاد شریعتی؛ علی غفاری