نویسنده = حسن رحیمی پردنجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فکری و خلاقیت در دانشگاه اسلامی

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-128

محمد تابان؛ علیرضا خیری؛ حسن رحیمی پردنجانی؛ فریده صیدی